Vitamin K (Phytomenadione)

 • Cardiovascular System > Haemostatics
 • Company: AMRIYA
Trade Name: Amri-K
Packing: Ampoule, box 5 ampoules.

Vitamin K (Phytomenadione)

 • Cardiovascular System > Haemostatics
 • Company: MEMPHIS
Trade Name: Phytomenadione
Packing: Ampoule, pack 6 ampoules

Protamine Sulphate

 • Cardiovascular System > Haemostatics
 • Company: EVANS/ROCHE/NOVO
Trade Name: Protamine Sulphate
Packing: Ampoule

Vitamin K (Phytomenadione)

 • Haematology > Haemostatics
 • Company: MEMPHIS
Trade Name: Phytomenadione
Packing: Ampoule, pack 6 ampoules

Vitamin K (Phytomenadione)

 • Cardiovascular System > Haemostatics
 • Company: ROCHE
Trade Name: Konakion Pediatric
Packing: Ampoule, pack 5 ampoules

VitaminC

 • Cardiovascular System > Haemostatics
 • Company: MERCK
Trade Name: Styptobion
Packing: Tablet box 20 tablets